การพัฒนาโมเดลห่วงโซ่อุปทานในหน่วยงาน : กรณีศึกษา ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Development models in the supply chain : A case study silk innovation Center Mahasarakham University

เรื่อง : การพัฒนาโมเดลห่วงโซ่อุปทานในหน่วยงาน : กรณีศึกษา ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   Development models in the supply chain : A case study silk innovation Center Mahasarakham University

Continue reading

การศึกษาเพื่อจัดทำคู่มือกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ The Study of Appropriate and Safety Environmental Management Handbook for the Elderly

เรื่อง : การศึกษาเพื่อจัดทำคู่มือกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ   The Study of Appropriate and Safety Environmental Management Handbook for the Elderly

Continue reading

สภาพปัญหาและสมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีศึกษา เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 Problems and the Actual Performance of Public Health Bachelor Program Graduated Students in District Health Promoting Hospitals : Case Study Health Network 9

เรื่อง : สภาพปัญหาและสมรรถนะที่เป็นจริงของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีศึกษา เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9   Problems and the Actual Performance of Public Health Bachelor Program Graduated Students in District Health Promoting Hospitals : Case Study Health Network 9

Continue reading

สภาพขวัญกำลังใจและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีศึกษา เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 Morale and demand for the development of work competency among temporary employees of Tambol Health Promoting Hospital. Case study : The Ninth Public Health Service Network

เรื่อง : สภาพขวัญกำลังใจและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  กรณีศึกษา เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9   Morale and demand for the development of work competency among temporary employees of Tambol Health Promoting Hospital. Case study : The Ninth Public Health Service Network

Continue reading