การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการแบบลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการแจ้งเตือนกิจกรรมด้วย Google Calendar กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย The Application of Lean Management Practices to Optimize for Google Calendar Event Reminders: A Case Study of Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya

เรื่อง : การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการแบบลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการแจ้งเตือนกิจกรรมด้วย Google Calendar กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  The Application of Lean Management Practices to Optimize for Google Calendar Event Reminders: A Case Study of Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya

Continue reading

แนวทางการบริหารพื้นที่เช่าในเชิงพาณิชย์ : ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง Facility Management for Commercial Rental Space : a case study of Mahasarakham University, Khamriang Campus

เรื่อง : แนวทางการบริหารพื้นที่เช่าในเชิงพาณิชย์ : ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง  Facility Management for Commercial Rental Space : a case study of Mahasarakham University, Khamriang Campus

Continue reading

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Factors that affect the learning process division general education courses of university students

เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Factors that affect the learning process division general education courses of university students

Continue reading

ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชามนุษย์ กับการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Expectations and Satisfaction with the Teaching on the Subjects of Human and Learning in General Education Course, Maha Sarakham University

เรื่อง : ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชามนุษย์ กับการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Expectations and Satisfaction with the Teaching on the Subjects of Human and Learning in General Education Course, Maha Sarakham University

Continue reading