• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • researchjournal.msu@gmail.com
  • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

- แจ้งการปิดการใช้งานระบบ ThaiJo ในวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเก่าไปยังระบบใหม่ ซึ่งระบบ ThaiJo2 จะเปิดใช้งานในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

- มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะจัดทำวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน Community University Engagement Journal –CUE-J ในปี 2560 นี่ โดยจุดมุ่งหมายของวารสารคือเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเผยแพร่ราย 6 เดือน (ปีละ 2ฉบับ) สนใจสอบถามเพิ่มเติม 1754 คุณจิรารัตน์

ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารสาระคาม ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี 2558
      งานวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 โดยผลการประเมินถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 รายชื่อวารสารดังนี้
.