• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • researchjournal.msu@gmail.com
  • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

- มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะจัดทำวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน Community University Engagement Journal –CUE-J ในปี 2560 นี่ โดยจุดมุ่งหมายของวารสารคือเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเผยแพร่ราย 6 เดือน (ปีละ 2ฉบับ) สนใจสอบถามเพิ่มเติม 1754 คุณจิรารัตน์

ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารสาระคาม ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี 2558

ประกาศวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอแจ้งแก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 ต้นไป ผู้ที่ส่งผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ มาพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (publication fee) นอกจากนี้ทางวารสารยังได้กำหนดรูปแบบและขั้นตอนการพิจารณาบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อให้การบริหารจัดการ การพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการพิจารณาบทความวารสารวิทยาศาสตร์
.