• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียม วารสารสาระคาม จะดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความที่เข้าสู่กระบวนการของวารสาร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

- มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะจัดทำวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน Community University Engagement Journal –CUE-J ในปี 2560 นี่ โดยจุดมุ่งหมายของวารสารคือเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเผยแพร่ราย 6 เดือน (ปีละ 2ฉบับ) สนใจสอบถามเพิ่มเติม 1754 คุณจิรารัตน์

ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารสาระคาม
ขั้นตอนการพิจารณาบทความวารสารวิทยาศาสตร์

ประกาศวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียม วารสารสาระคาม จะดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความที่เข้าสู่กระบวนการของวารสาร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์
    และการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561
  • การสมัครสมาชิกวารสาร
    .