• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 04-3754-416 (1754)
 • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความฉบับที่4

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เรื่อง-การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม-ฉบับที่3

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ และการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)

แจ้งประกาศจากวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอแจ้งประกาศการปิดรับสมาชิกวารสาร(การรับรูปเล่มวารสาร) ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วย 1. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วารสารวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.วารสารสาระคาม
4.Science Technology and Engineering Journal
5.Community University Engagement Journal

- มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะจัดทำวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน Community University Engagement Journal –CUE-J ในปี 2560 นี่ โดยจุดมุ่งหมายของวารสารคือเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเผยแพร่ราย 6 เดือน (ปีละ 2ฉบับ) สนใจสอบถามเพิ่มเติม 1754 คุณจิรารัตน์

ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารสาระคาม
ขั้นตอนการพิจารณาบทความวารสารวิทยาศาสตร์

ประกาศวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความฉบับที่4

 • ประกาศจาก วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องรูปแบบการเขียนอ้างอิง บทความที่ส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านระบบ ThaiJo การเขียนอ้างอิงให้เปลี่ยนจากรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) เป็นรูปแบบของ APA Style ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการวารสารวิชาการแนบท้ายชื่อวารสาร
 • ประกาศจาก วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บค่าดำเนินงานกรณีมีการยกเลิกการตีพิมพ์บทความหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2563
 • ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2563
 • ประกาศเก็บค่าธรรมเนียม วารสารสาระคาม จะดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความที่เข้าสู่กระบวนการของวารสาร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์
  และการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561
  .