สภาพ ปัญหา และความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา The Problems Condition and The Participation Requirement of Education Boarnd, Child Development Center under the Administration Organization, Nakhon Ratchasima Province

เรื่อง : สภาพ ปัญหา และความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  The Problems Condition and The Participation Requirement of Education Boarnd, Child Development Center under the Administration Organization, Nakhon Ratchasima Province

Continue reading

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา Factors that Affect the Effectiveness of the Operations under the Child Development Center Organization Nakhon Ratchasima

เรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา   Factors that Affect the Effectiveness of the Operations under the Child Development Center Organization Nakhon Ratchasima

Continue reading

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวความคิดของโซลตาน โคดาย The Development of Instructional Package on Teaching Esarn Folk Music For Prathom 5 Students’ By Using The Zotan Kodaly Theory Learning Approach

เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านอีสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวความคิดของโซลตาน โคดาย  The Development of Instructional Package on Teaching Esarn Folk Music For Prathom 5 Students’ By Using The Zotan Kodaly Theory Learning Approach

Continue reading

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง รำวงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตามแนวคิดของซิมพ์ซัน The Development of Instructional Package on Teaching Thai Traditional Dance Standards for Prathom 4 Students by using the Simpson Theory Learning Approach

เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ราวงมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ตามแนวคิดของซิมพ์ซัน  The Development of Instructional Package on Teaching Thai Traditional Dance Standards for Prathom 4 Students by using the Simpson Theory Learning Approach

Continue reading