ผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานของนักบัญชีบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย Effect of Efficiency of Accounting Profession Skills on Accountant ’s Work Success in Exploration and Production Company in Thailand

เรื่อง : ผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานของนักบัญชีบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย  Effect of Efficiency of Accounting Profession Skills on Accountant ’s Work Success in Exploration and Production Company in Thailand

Continue reading

ผลกระทบของกลยุทธ์อินเทอร์เน็ตและการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย Effects of Internet Strategy and Market Orientation on Performance of Electronic Commerce in Thailand

เรื่อง : ผลกระทบของกลยุทธ์อินเทอร์เน็ตและการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  Effects of Internet Strategy and Market Orientation on Performance of Electronic Commerce in Thailand

Continue reading