ผลลัพธ์ของการใช้ยา Salmeterol/Fluticasone และ Budesonide ในผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมอาการไม่ได้ ในโรงพยาบาลชุมชน Outcomes of Salmeterol/Fluticasone and Budesonide for Treatment of Uncontrolled Asthmatic Patients in Community Hospitals

เรื่อง : ผลลัพธ์ของการใช้ยา Salmeterol/Fluticasone และ Budesonide ในผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมอาการไม่ได้ ในโรงพยาบาลชุมชน   Outcomes of Salmeterol/Fluticasone and Budesonide for Treatment of Uncontrolled Asthmatic Patients in Community Hospitals

Continue reading

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยกลางคนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ Effects of Self-Efficacy Program toward Health Promoting for Overweight Women in the Middle-Age at Krasang District, Buriram Province

เรื่อง : ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยกลางคนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์   Effects of Self-Efficacy Program toward Health Promoting for Overweight Women in the Middle-Age at Krasang District, Buriram Province

Continue reading

ผลของการจัดการอาการร่วมกับการให้แรงสนับสนุนทางสังคมต่อการรับรู้ การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยวัณโรคปอด Effects of Symptom – Management and Social Supports on Practice Perception of Pulmonary Tuberculosis Patients

เรื่อง : ผลของการจัดการอาการร่วมกับการให้แรงสนับสนุนทางสังคมต่อการรับรู้การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยวัณโรคปอด  Effects of Symptom – Management and Social Supports on Practice Perception of Pulmonary Tuberculosis Patients

Continue reading

การพัฒนาสื่อการสอนชีวสถิติสาหรับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ The Development of Teaching Media in Biostatistics for Public Health Student

เรื่อง : การพัฒนาสื่อการสอนชีวสถิติสาหรับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์   The Development of Teaching Media in Biostatistics for Public Health Student

Continue reading