ความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Social Responsibilities of Supporting Personnel Mahasarakham University

เรื่อง : ความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Social Responsibilities of Supporting Personnel Mahasarakham University

Continue reading

ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Expectation of Service Receivers About the Service Quality of Office Mahasarakham University

เรื่อง : ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Expectation of Service Receivers About the Service Quality of Office Mahasarakham University

Continue reading

การพัฒนาการบริหารงานพัสดุแบบมีส่วนร่วม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม The Participatory Development for the Office Supply Management, Faculty of Informatics, Mahasarakham University

เรื่อง : การพัฒนาการบริหารงานพัสดุแบบมีส่วนร่วม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  The Participatory Development for the Office Supply Management, Faculty of Informatics, Mahasarakham University

Continue reading

การพัฒนาระบบให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา The Development of Service System through the Internet of Computer Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University

เรื่อง : การพัฒนาระบบให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  The Development of Service System through the Internet of Computer Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Continue reading