ผลกระทบของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Effects of Results-based Management on Performance of Accounting Firms in the Northeast

เรื่อง : ผลกระทบของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Effects of Results-based Management on Performance of Accounting Firms in the Northeast

Continue reading

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสารคดีท้องถิ่นโดยใช้แผนภูมิความคิดประกอบการสอนแบบค้นพบ The use of Graphic Organizer in addition to A Discovery Method of instruction for developing Local Non Fictional writing competence

เรื่อง : การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสารคดีท้องถิ่นโดยใช้แผนภูมิความคิดประกอบการสอนแบบค้นพบ  The use of Graphic Organizer in addition to A Discovery Method of instruction for developing Local Non Fictional writing competence

Continue reading

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการสอบบัญชีกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย Relationships between Audit Competency and Audit Quality of Certified Public Accountants in Thailand

เรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการสอบบัญชีกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย  Relationships between Audit Competency and Audit Quality of Certified Public Accountants in Thailand

Continue reading

ผลกระทบของการเรียนรู้ในการสอบบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการวางแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย Effects of Audit Learning on Audit Planning Efficiency of the Cooperative Auditors in Thailand

เรื่อง : ผลกระทบของการเรียนรู้ในการสอบบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการวางแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย  Effects of Audit Learning on Audit Planning Efficiency of the Cooperative Auditors in Thailand

Continue reading