การประยุกต์รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและทฤษฎีความสามารถตนเองในการควบคุม น้ำหนักของเจ้าหน้าที่เทศบาล อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี The Application of a Health Promotion Model and Self-Efficacy Theory for Weight Control among Municipality Officers in Suanpaung District, Ratchaburi Province

เรื่อง : การประยุกต์รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและทฤษฎีความสามารถตนเองในการควบคุม น้ำหนักของเจ้าหน้าที่เทศบาล อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  The Application of a Health Promotion Model and Self-Efficacy Theory for Weight Control among Municipality Officers in Suanpaung District, Ratchaburi Province

ชมพูนุท วราลักษณ์, นิสิตปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                             Chompunoot Waralux, Master Degree Studen, Faculty of Public Health, Mhasarakham Universitty

ณัฐจาพร พิชัยรณรงค์, รองศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                   Natchaporn Pichainarong, Assoc.Prof., Faculty of Public Health, Mhasarakham Universitty

ทองหล่อ เดชไชย, คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย                          Thonglaw Dejthai, Assoc Prof. Faculty of Public Health. University of Eastern Asia

บทคัดย่อ                                                                                                                                               ภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย การจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินได้ การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการประยุกต์รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพ็นเดอร์และทฤษฎีความสามารถตนเองของแบนดูร่าในการควบคุมน้ำหนักของเจ้าหน้าที่เทศบาลสวนผึ้ง จำนวน 41 คน และกลุ่มเปรียบเทียบเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย จำนวน 34 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ Independent t-test                  ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ด้านความรู้ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถ ความคาดหวังในผลลัพธ์ และการปฏิบัติตัว ในเรื่องการควบคุมน้ำหนัก มากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05 และพบว่าในกลุ่มทดลองเจ้าหน้าที่เทศบาลมีค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวลดลงภายหลังการทดลองและมีค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวลดลงมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

คำสำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ, ความสามารถตนเอง, การควบคุมน้ำหนัก, น้ำหนักเกิน

Abstract                                                                                                                                          Overweight is likely to increase among risk groups and become a critical public health problem in Thailand. An appropriate health promotion program could change people’s behavior. The main purpose of this quasi-experimental research was to study the application of Pender’s Health Promotion model and Bandura’s Self-Efficacy theory for weight control among municipal officers in Suanpaung Municipality, Ratchaburi Province. A total of 41 obese officers of Suanpaung Municipality and 34 obese officers of Chatpawai Municipality were selected for an experimental group and the comparison group respectively. The experimental group was treated with the health promotion program for 12 weeks. Data were collected before and after the experiment in both groups by self-administered questionnaires. Mean, percentage, standard deviation, paired t-test and independent t-test were analyzed to interpret the findings.                                                             The results found that the experimental group had mean scores in knowledge, perceived benefits, barriers, self efficacy, and expectation in the results as well as practices in weight control, higher than the comparison group (p-value < 0.05). Officers in the experimental group also had lost more weight than officers in the comparison group.

Keywords : Health promotion program, Self-efficacy theory, Weight control, Overweight

File6.การประยุกต์รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและทฤษฎีความสามารถตนเองในการควบคุม

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>