• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
 • 04-3754-416 (1754)
 • Thai

Journal details
()

รายละเอียดวารสาร
 • เกี่ยวกับวารสาร

 • กองบรรณาธิการ
  สำหรับ

 • คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
  สำหรับ

 • จรรยาบรรณและจริยธรรม
  สำหรับ

 • วารสารเล่มล่าสุด
  ปีที่ : | ฉบับที่ : เดือน

 • Contact Info
  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  ชั้น 2 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

 • Phone & Fax
  Phone : 043-754416
  Fax : 043-754416
  เบอร์ภายใน : 1754

 • Email