• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

Community Research Journal

Volume. 1 | No. 1 Issue. มกราคม – เมษายน 2555

Author’s guidelines

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีปรัชญาและนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดโครงการให้บริการแก่ชุมชน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านรูปแบบโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม หรือหลักสูตรหนึ่งชุมชน และยังมีโครงการหนึ่งชมรมหนึ่งชุมชน ที่เป็นโครงการของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ยังมีหลายโครงการที่ลงไปให้ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน โดยการสนับสนุนทุนจากหลายองค์กรในระดับชาติ ยิ่งกว่านั้นมหาวิทยาลัยยังได้จัดสรรทุนวิจัยให้แก่อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นจำนวนมากในแต่ละปี เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยได้ทำวิจัยเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศตลอดจนชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น

Full paper
Other issue
About Journal Author’s guidelines
Search by title :                         Search by author :