• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

Community Research Journal

Volume. 1 | No. 2 Issue. พฤษภาคม – สิงหาคม 2555

Author’s guidelines

         ในปีนี้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ยังเล็งเห็นความสำคัญในการวิจัยเพื่อชุมชนจึงได้จัดสรรทุนวิจัยเพื่อให้คณาจารย์ที่ได้รับทุน 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ในปี 2555 ได้ต่อยอดโจทย์วิจัยทางด้านชุมชนเพิ่มเติมหลังจากที่คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรได้ทำโครงการเสร็จเรียบร้อย โดยมุ่งหวังให้คณาจารย์นำผลการวิจัยจากแหล่งชุมชนเหล่านั้นมาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนเหล่านั้นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และได้จัดทำวารสารเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำเอาผลวิจัยที่เกิดจากนักวิจัยไปประยุกต์ใช้กับชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

Full paper
Other issue
About Journal Author’s guidelines
Search by title :                         Search by author :