• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

Journal of Science and Technology Mahasarakham University

Volume. 32 | No. 3 Issue. พฤษภาคม – มิถุนายน 2556

Author’s guidelines

       การวิจัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ ผลลัพธ์ที่สำคัญประการหนึ่งของการวิจัยคือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานผ่านวารสารวิชาการ ดังนั้นการเผยแพร่ผลงานวิจัยจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญของนักวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับนักวิจัยจากสถาบันการศึกษารวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีความถูกต้อง กองบรรณาธิการพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของวารสารให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 6 เรื่อง และบทความวิชาการจำนวน 6 เรื่อง กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

Full paper
Other issue
About Journal Author’s guidelines
Search by title :                         Search by author :