• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

Special Issue Mahasarakham Research Conference

Volume. 9 | No. 0 Issue. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Author’s guidelines

การจัดประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่  9  : การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน  2” และกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ  ในวันที่ 12-13 กันยายน  2556  ณ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยซึ่งกันและกัน  ซึ่งความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ  ที่ศึกษาวิจัยมีความจำเป็นต้องถ่ายทอดและนำมาเผยแพร่  เพื่อที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้  ประกอบด้วย  การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงของประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งหมดมีจำนวน  133  ผลงาน การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  จำนวน  66  ผลงาน   ภาคโปสเตอร์  จำนวน 67  ผลงาน  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์  นักวิจัย  และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รวมทั้งนักวิจัยจากทั่วประเทศ

Full paper
Other issue
About Journal Author’s guidelines
Search by title :                         Search by author :