• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

Sarakham Journal Mahasarakham University

Volume. 5 | No. 1 Issue. มกราคม – มิถุนายน 2557

Author’s guidelines

       วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์โดยได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับจากนักวิจัยสายสนับสนุนรวมถึงนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ซึ่งทำให้วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น วารสารสาระคามฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 6 บทความ และเป็นผลงานจากนักวิจัยสายสนับสนุนทั้ง 5 บทความ แบ่งเป็นบทความจากนักวิจัยภายนอก 1 บทความ บทความภายใน 4 บทความ และผลงานของบุคลากรสายวิชาการภายในมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งบทความ

Full paper
Other issue
About Journal Author’s guidelines
Search by title :                         Search by author :