• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

Journal of Science and Technology Mahasarakham University

Volume. 33 | No. 6 Issue. พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557

Author’s guidelines

       วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 6 (ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557) ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิจัยการทั้งหมด 23 เรื่อง  โดยวารสารฉบับนี้ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้นักวิจัยคณาจารย์และนิสิต ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และบทความและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในงานวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะได้ประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้และแวดวงวิชาการและผู้คนที่สนใจทั่วไป

Full paper
Other issue
About Journal Author’s guidelines
Search by title :                         Search by author :