• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

Community Research Journal

Volume. 4 | No. 2 Issue. พฤษภาคม - สิงหาคม

Author’s guidelines

        ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีปรัชญาและนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดโครงการให้บริการแก่ชุมชนและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม โดยผ่านรูปแบบโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้จัดทำสารวิจัยเพื่อชุมชน โดยจัดทำปีละ 3 ฉบับ โดบฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

Full paper
Other issue
About Journal Author’s guidelines
Search by title :                         Search by author :