• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

Journal of Science and Technology Mahasarakham University

Volume. 34 | No. 5 Issue. กันยายน - ตุลาคม 2558

Author’s guidelines

        การวิจัยเป็นกลไกสำคัญที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ดังนั้นการวิจัยจึงเป็นฟันเฟืองที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ ดังจะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2558) นำเสนอผลงานวิจัยในศาสตร์แขนงต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโลโลยี รวมถึงวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 13 เรื่อง ซึ่งได้ผ่านการคัดกรองและการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

Full paper
Other issue
About Journal Author’s guidelines
Search by title :                         Search by author :