• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

Journal of Science and Technology Mahasarakham University

Volume. 32 | No. 6 Issue. พฤศจิกายน – ธันวาคม 2556

Author’s guidelines

       จุดเริ่มต้นจากข้อกำหนดของผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือ งานวิจัยบางส่วนหรือทั้งหมดนำไปเขียนบทความวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ความเข้มข้นของข้อกำหนดในแต่ละสถาบันการศึกษาที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงว่า ปริญญาบัตรที่ผู้เรียนได้รับได้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียนในศาสตร์นั้นๆอย่างแท้จริง ดังนั้นการตีพิมพ์มีตั้งแต่วารสารนั้นๆอยู่ในฐานข้อมูล TCI ของไทย ในขณะเดียวกันคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูลนี้ถูกแบ่งระดับคุณภาพด้วย

Full paper
Other issue
About Journal Author’s guidelines
Search by title :                         Search by author :