• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

Journal of Science and Technology Mahasarakham University

Volume. 35 | No. 1 Issue. มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559

Author’s guidelines

สวัสดีค่ะ ท่านนักวิจัยและผู้สนใจในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทุกท่าน สำหรับเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามฉบับนี้ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจในภาคการเกษตรโดยเฉพาะในกลุ่มของพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ อ้อย ข้าว ยางพาราข้าวโพด หรือแม้แต่รังไหม โดยในวารสารฉบับนี้ได้แสดงแบบจำลองทางเลือกเชิงพื้นที่ เพื่อให้สามารถกำหนดสถานที่ตั้งโรงงานน้ำตาลที่เหมาะสมและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งในแถบจังหวัดมุกดาหาร ที่สามารถใช้เป็นโมเดลกับพื้นที่อื่นๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีวิธีการคำนวณผลผลิตและต้นทุนของการทำนาแบบประณีตและการพัฒนาคุณภาพปุ๋ยภายใต้วิธีหมักปุ๋ยตามแบบปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแบบแม่โจ้ 1 และเทคนิคสำคัญเกี่ยวกับการปรับสภาพของโปรตีนไหมเป็นต้น

Full paper
Other issue
About Journal Author’s guidelines
Search by title :                         Search by author :