• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

Journal of Science and Technology Mahasarakham University

Volume. 35 | No. 4 Issue. กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

Author’s guidelines

       วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2559 ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 จำนวนบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มากกว่า 1,000 เรื่อง บทความวิชาการส่วนหนึ่งถูกนำไปอ้างอิงในบทความวิจัยหรือผลงานวิชาการของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความสำเร็จของวารสารวิชาการ มีสิ่งบ่งชี้คือ จำนวนบทความวิจัยที่ส่งเข้ามาให้กองบรรณาธิการ พิจารณาในเบื้องต้น ซึ่งแนวทางการพิจารณาคือความสอดคล้องกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของวารสาร ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและเป็นไปตามรูปแบบวิธีเขียนที่กำหนดผลการวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ในแวดวงวิชาการ เป็นต้น ก่อนที่จะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นพิจารณากลั่นกรองเพื่อเข้าสู่การตีพิมพ์หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ สิ่งบ่งชี้ที่สองของความสำเร็จคือ จำนวนบทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารถูกอ้างอิงโดยนักวิชาการหรือนักวิจัยคนอื่นๆ ที่ปรากฏในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ ความสำเร็จสองประการนี้เป็นสิ่งที่กองบรรณาธิการววารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จเหล่านี้ วารสารนี้ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของวารสารตามมาตรฐานสากลที่สะสมมาจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

Full paper
Other issue
About Journal Author’s guidelines
Search by title :                         Search by author :