• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

Community Research Journal

Volume. 6 | No. 1 Issue. มกราคม - เมษายน 2560

Author’s guidelines

      เรียนผู้อ่านสารวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคามตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีปรัชญาและ นโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดโครงการให้บริการแก่ชุมชนและอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม โดยผ่านรูปแบบโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีหลายโครงการที่ลงไปให้ความรู้และเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยการสนับสนุนทุนจากหลายองค์กรในระดับชาติ โดยจัดทำปีละ 3 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 

Full paper
Other issue
About Journal Author’s guidelines
Search by title :                         Search by author :