• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

Journal of Science and Technology Mahasarakham University

Volume. 36 | No. 1 Issue. มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

Author’s guidelines

สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกท่าน เนื่องจากวารสารของเราเป็นวารสารที่ตีพิมพ์ในรูปแบบสหสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 นี้ เนื้อหาภายในเล่มจึงมีความหลากหลายทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สารสนเทศและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น ดังนั้นท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์หลากหลายแง่มุม สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนิสิต ที่สนใจส่งผลงานของท่านมาพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารของเรา ทางกองบรรณาธิการขอเรียนกับทุกท่านว่าในปัจจุบันมีผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการสง่ เข้ามาพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารของเราจำนวนมาก หากกระบวนการพิจารณาและขั้นตอนการตีพิมพ์มีความล่าช้าต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย อนึ่งหากท่านดำเนินการตามขั้นตอนและคำเสนอแนะของทางวารสาร ก็จะช่วยทำให้ขั้นตอนการดำเนินการรวดเร็วขึ้น ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารของเราจะช่วยเป็นสื่อกลางในการนำเสนอแนวคิดและผลงานของท่านสู่สาธารณะต่อไป 

Full paper
Other issue
About Journal Author’s guidelines
Search by title :                         Search by author :