• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

Sarakham Journal Mahasarakham University

Volume. 8 | No. 1 Issue. มกราคม - มิถุนายน 2560

Author’s guidelines

           วารสารสาระคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์โดยได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับจากนักวิจัยสายสนับสนุนรวมถึงนักวิชาการ  นิสิต นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์  เป็นงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน  ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทำให้วารสารสาระคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น  วารสารสาระคามฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน  8  บทความ  แบ่งเป็นผลงานจากภายในมหาวิทยาลัย  2  บทความ  และผลงานของภายนอกมหาวิทยาลัย 6 บทความ
          วารสารสาระคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2  ในฐานข้อมูล TCI และยินดีต้อนรับบทความวิจัยและบทความวิชาการของบุคลากร  นักวิจัยสายสนับสนุน  บุคลากรสายวิชาการ  นิสิต นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองบรรณาธิการเปิดกว้างและพร้อมต้อนรับต้นฉบับของท่านในทุกสาขาวิชาและวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
          วารสารสาระคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ยินดีที่ได้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานหรือบทความที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและวงการศึกษาต่อไป 

Full paper
Other issue
About Journal Author’s guidelines
Search by title :                         Search by author :