• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

Journal of Science and Technology Mahasarakham University

Volume. 36 | No. 2 Issue. มีนาคม - เมษายน 2560

Author’s guidelines

          วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับนี้ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัย 15 เรื่อง บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการมาตรฐานทางวิชาการของวารสาร ที่กำหนด โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) บทความวิจัยจำนวน 12 เรื่องเป็นการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกบทความวิจัยน่าสนใจทุกเรื่อง อาทิเช่น เกี่ยวกับการผิดปกติของกล้ามเนื้อของคนงานที่ยืนทำงานเป็นเวลานานการจัดการของสุขภาพในผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเป้าหมาย กระบวนการสมัชชาสุขภาพในการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ การตั้งครรภ์ในไม่พึงประสงค์ของวัยทีน และ รูปแบบการดำเนินงานสุขศาลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น ซึ่งข้อสรุปจากบทความทางวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้น มีเป้าหมายอยู่ที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชนนักศึกษา และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ที่มุ่งเป้าคลี่คลายหรือเปิดเผยปัญหาด้านสุขภาพของประชาการที่อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชน เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ น่าติดตามอ่านผลงานทั้งหลายเหล่านี้มีบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่เป็นงานวิจัยพื้นฐานโดยการค้นหาศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติของไทย ที่เกี่ยวข้องสุขภาพที่อาจส่งผลทำให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคต เมื่อมีการวิจัยในเชิงพัฒนาต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ 

Full paper
Other issue
About Journal Author’s guidelines
Search by title :                         Search by author :