• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

Journal of Science and Technology Mahasarakham University

Volume. 36 | No. 3 Issue. พฤษภาคม - มิถุนายน 2560

Author’s guidelines

       การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้วิจัยสู่นักวิจัยท่านอื่นๆ องค์ความรู้ที่เผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ หรือการวิจัยต่อยอดในอนาคต วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผ่านกระบวนการพิจารณาคัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงกองบรรณาธิการ เพื่อให้บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคุณภาพสูงสุด
       วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 ตีพิมพ์บทความวิจัย 16 เรื่อง กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

Full paper
Other issue
About Journal Author’s guidelines
Search by title :                         Search by author :