• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • researchjournal.msu@gmail.com
  • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

- มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะจัดทำวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน Community University Engagement Journal –CUE-J ในปี 2560 นี่ โดยจุดมุ่งหมายของวารสารคือเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเผยแพร่ราย 6 เดือน (ปีละ 2ฉบับ) สนใจสอบถามเพิ่มเติม 1754 คุณจิรารัตน์

ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารสาระคาม
ขั้นตอนการพิจารณาบทความวารสารวิทยาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ และการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561

Download ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

ประกาศวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- สำหรับสมาชิกวารสาร งานวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแจ้งการสมัครสมาชิกวารสารโดยโอนเงินผ่านบัญชีเลขที่ 983-9-26661-6 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรายได้) สาขาท่าขอนยาง มหาสารคาม แทนการสั่งจ่ายด้วยตั๋วแลกเงินและธนาณัติ(แบบเดิม) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใบสมัครสมาชิกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
.