• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 04-3754-416 (1754)
 • English

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดวารสาร

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เล่มวารสารทั้งหมด

ปีที่ 40

 • ฉบับที่ : 1
  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
 • ฉบับที่ : 2
  มีนาคม - เมษายน 2564
 • ฉบับที่ : 3
  พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

ปีที่ 39

 • ฉบับที่ : 1
  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
 • ฉบับที่ : 2
  มีนาคม - เมษายน 2563
 • ฉบับที่ : 3
  พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2563
 • ฉบับที่ : 4
  กรกฎาคม - สิงหาคม 2563
 • ฉบับที่ : 5
  กันยายน - ตุลาคม 2563
 • ฉบับที่ : 6
  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

ปีที่ 38

 • ฉบับที่ : 1
  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
 • ฉบับที่ : 2
  มีนาคม - เมษายน 2562
 • ฉบับที่ : 3
  พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
 • ฉบับที่ : 5
  กันยายน - ตุลาคม 2562
 • ฉบับที่ : 6
  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
 • ฉบับที่ : 4
  กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

ปีที่ 37

 • ฉบับที่ : 1
  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 • ฉบับที่ : 2
  มีนาคม - เมษายน 2561
 • ฉบับที่ : 3
  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
 • ฉบับที่ : 4
  กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
 • ฉบับที่ : 5
  กันยายน - ตุลาคม 2561
 • ฉบับที่ : 6
  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

ปีที่ 36

 • ฉบับที่ : 1
  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
 • ฉบับที่ : 2
  มีนาคม - เมษายน 2560
 • ฉบับที่ : 3
  พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
 • ฉบับที่ : 4
  กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
 • ฉบับที่ : 5
  กันยายน - ตุลาคม 2560
 • ฉบับที่ : 6
  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

ปีที่ 35

 • ฉบับที่ : 1
  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
 • ฉบับที่ : 2
  มีนาคม - เมษายน 2559
 • ฉบับที่ : 3
  พฤษภาคม - มิถุนายน 2559
 • ฉบับที่ : 4
  กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
 • ฉบับที่ : 5
  กันยายน - ตุลาคม 2559
 • ฉบับที่ : 6
  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559

ปีที่ 34

 • ฉบับที่ : 1
  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
 • ฉบับที่ : 2
  มีนาคม - เมษายน 2558
 • ฉบับที่ : 3
  พฤษภาคม-มิถุนายน 2558
 • ฉบับที่ : 4
  กรกฎาคม - สิงหาคม 2558
 • ฉบับที่ : 5
  กันยายน - ตุลาคม 2558
 • ฉบับที่ : 6
  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558

ปีที่ 33

 • ฉบับที่ : 1
  มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557
 • ฉบับที่ : 2
  มีนาคม – เมษายน 2557
 • ฉบับที่ : 3
  พฤษภาคม – มิถุนายน 2557
 • ฉบับที่ : 4
  กรกฎาคม – สิงหาคม 2557
 • ฉบับที่ : 5
  กันยายน - ตุลาคม 2557
 • ฉบับที่ : 6
  พฤศจิกายน – ธันวาคม 2557

ปีที่ 32

 • ฉบับที่ : 2
  มีนาคม – เมษายน 2556
 • ฉบับที่ : 3
  พฤษภาคม – มิถุนายน 2556
 • ฉบับที่ : 4
  กรกฎาคม – สิงหาคม 2556
 • ฉบับที่ : 5
  กันยายน – ตุลาคม 2556
 • ฉบับที่ : 6
  พฤศจิกายน – ธันวาคม 2556
 • ฉบับที่ : 1
  มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียดวารสาร