• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดวารสาร

The guideline and the template for the manuscripts as well as procedure for submission could be found in the menu bar “Instructions” at the top of this page. All accepted papers will be immediately published and available at the CUE-J website: https://cuej.msu.ac.th/. Any other inquiries or questions, please email to cuej@msu.ac.th.

 

 

เล่มวารสารทั้งหมด

รายละเอียดวารสาร