• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

บทความ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนภาษาอังกฤษด้วยโครงงานบทเรียนแสวงรู้
Title The Development of English Learners’ Competence with the Web Quest Project
ผู้แต่ง ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่
Authors Natthapong Chanyoo
บทคัดย่อ

       การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning experience) ด้วยบทเรียนแสวงรู้ (Web Quest) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้วยการบูรณาการเทคโนโลยี ความรู้เนื้อหาวิชาและข้อมูลนำเข้าที่มีความหมายเพื่อแก้ปัญหาชุดโครงงานที่ประกอบด้วยภาระงานย่อยหลาย ๆ ชิ้น (Dodge, 1997) โครงงานบทเรียนแสวงรู้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้จินตนาการและทักษะในการแก้ปัญหาโดยผู้เรียนเป็นผู้คนพบและสร้างข้อสรุปด้วยตัวเองหรือเป็นมติร่วมของกลุ่ม วิธีการในการค้นคว้าซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่าและการรวบรวมข้อมูลล้วนแล้วแต่เป็นทักษะร่วมสมัยสำหรับการเรียนรู้ในยุคสังคมสารสนเทศในศตวรรษที่ 21

 

คำสำคัญ การพัฒนา, สมรรถนะของผู้เรียนภาษาอังกฤษ, บทเรียนแสวงรู้
Abstract

        Experiential learning through a project-based learning of WebQuest is a type of instruction that provides competence to learners through an integration of technology, subject content, and comprehensible input to solve a series of problems from a number of individual tasks (Dodge, 1997). The WebQuest project also promotes the use of imagination and problem-solving skills, by discovering and drawing a conclusion based on them or a group decision. Inquiry methods including exploring, analyzing, synthesizing, evaluating, and collecting of data are among contemporary skills for learners in the information communication technology society of the 21st century.

 

Keywords Development, English Learners’ Competence, WebQuest
รายละเอียดวารสาร