• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

บทความ

ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การลงทุนเพื่อจัดพอร์ตโฟลิโอสำหรับการวางแผนเกษียณอายุ
Title Investment Strategies for Planning a Retirement Portfolio
ผู้แต่ง ผุสดี พรเกษมศาสตร์, เบญจลักษณ์ ศกุนะสิงห์
Authors Pusadee Pornkasemsart, Benjalux Sakunasingha
บทคัดย่อ

      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การลงทุน 3 แนวทางด้วยกัน กล่าวคือ กลยุทธ์ถัวเฉลี่ย การลงทุน กลยุทธ์มูลค่าพอร์ตโฟลิโอการลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนแบบซื้อเพียงครั้งเดียว เพื่อศึกษาว่า กลยุทธ์การลงทุนใดมีประสิทธิผลที่สุดสำหรับพอร์ตโฟลิโอการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ โดยทำการศึกษา ใน 3 ช่วงอายุ คือ 30 ปี, 40 ปี และ 50 ปี และใช้เครื่องมือวัดผลการดำเนินงานทางการเงินการลงทุนที่ หลากหลายทั้ง Mean Terminal Value, Sharpe Ratio, Modified Sharpe Ratio และ Modified Sortino Ratio ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลรายได้และรายจ่ายแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2545 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 การวิจัยอาศัยแบบจำลองข้อมูลในอดีต, แบบจำลอง Autoregressive Integrated Moving Average Simulation และแบบจำลองมอนติคาร์โล เพื่อวิเคราะห์หากลยุทธ์ลงทุนที่มีประสิทธิผล ที่สุดสำหรับพอร์ตโฟลิโอการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ ในแต่ละช่วงอายุ ผลการศึกษานี้พบว่าทั้ง 3 ช่วง อายุ คือช่วงอายุ 30 ปี, 40 ปี และ 50 ปี กลยุทธ์ ถัวเฉลี่ยการลงทุน เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลที่สุด ในทุกช่วงอายุ เนื่องด้วยเป็นกลยุทธ์ที่มีค่า Mean Terminal Value, Sharpe Ratio, Modified Sharpe Ratio และ Modified Sortino Ratio สูงกว่ากลยุทธ์การลงทุนอื่นๆ

คำสำคัญ กลยุทธ์การลงทุน, กลยุทธ์ถัวเฉลี่ยการลงทุน, การวางแผนเพื่อเกษียณอายุ
Abstract

       This study explores three investment strategies: Dollar Cost Averaging (DCA), Value Averaging (VA) Strategy, and Lump Sum (LS) Strategy, which could be the most effective for those planning for retirement. This study focused on planning a retirement portfolio for ages 30, 40, and 50 years old applying a variety of investment and risk measurement tools: Mean Terminal Values, Sharpe Ratio, Modified Sharpe Ratio and Modified Sortino Ratio. Data collected for this study are monthly earning and expenses reports from January 2002 to December 2016. The research also applied historical simulation methods: Autoregressive Integrated Moving Average Simulation (ARIMA) and Monte Carlo Simulation to help identify the most effective investment strategy for the retirement portfolio. The result showed that in all three age periods; 30 years old, 40 years old, and 50 years old, the DCA Strategy performed better than the other two strategies. The DCA Strategy results in higher Mean Terminal Values, Sharpe Ratio, Modified Sharpe Ratio and Modified Sortino Ratio.

Keywords Investment Strategy, Dollar Cost Average Strategy, Retirement Planning
รายละเอียดวารสาร