• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • researchjournal.msu@gmail.com
  • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกี่ยวกับวารสาร
(วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีเนื้อหาครอบคลุมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิศวะกรรมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุวุฒิ (Peer Review) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
รายละเอียดวารสาร