• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 04-3754-416 (1754)
 • English

เกี่ยวกับวารสาร
()

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม- กุมภาพันธ์) ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน) ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 5 (กันยายน- ตุลาคม) ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกและไม่จำเป็นต้องสังกัดมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ผลงานที่ได้รับการพิจารณาในวารสารจะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิมหรือองค์ความรู้ใหม่ ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่น มาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใด บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไข เนื้อหา รูปแบบ และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและนำไปอ้างอิงได้
รายละเอียดวารสาร
 • เกี่ยวกับวารสาร

 • กองบรรณาธิการ
  สำหรับ

 • คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
  สำหรับ

 • จรรยาบรรณและจริยธรรม
  สำหรับ

 • วารสารเล่มล่าสุด
  ปีที่ : | ฉบับที่ : เดือน

 • Contact Info
  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  ชั้น 2 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

 • Phone & Fax
  Phone : 043-754416
  Fax : 043-754416
  เบอร์ภายใน : 1754

 • Email