• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 04-3754-416 (1754)
 • English

วารสารสาระคาม

เกี่ยวกับวารสาร
(วารสารสาระคาม)

ที่ปรึกษา
 1. อธิการบดี  
 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยย
บรรณาธิการ
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองบรรณาธิการ
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ พรหมสัตยพรต                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 7. อาจารย์ ดร.จินดารัตน์ ปีมณี                                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 8. อาจารย์ ดร.บัววรุณ ศรีชัยกุล                                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 9. อาจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา                                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 10. Mr. Gordon Bakker                                                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขานุการ
 1. นางสาวพักตรวิไล จันทรลอย                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดวารสาร