• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 04-3754-416 (1754)
 • English

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกี่ยวกับวารสาร
(วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ที่ปรึกษา
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
บรรณาธิการ
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  เทอดทูล                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 2. รองศาสตราจารย์ นสพ.ดร.วรพล  เองวานิช                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  พ่วงพรพิทักษ์                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
กองบรรณาธิการ
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2. ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม  วราวิทย์                                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจาพร  พิชัยณรงค์                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐนนท์  ตราชู                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 6. รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ                                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์  สายกระสุน                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 8. ผู้ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ประมวล                              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  บุญปก                              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 10. อาจารย์ ดร.วิเชียร  สิทธิประภาพร                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 11. อาจารย์ ดร.บัวรุณ  ศรีชัยกุล                                           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 12. อาจารย์ ดร.สุริทอง  ศรีสะอาด                                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 13. อาจารย์ ธวัชวงศ์  ลาวัลย์                                                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 14. นายสุนทร  เดชชัย                                                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 15. Mr.Paul Dulfer                                                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 16. Prof. Dr.M Mulla                                                         USA
 17. DR.H.A. Sylvester                                                       USA
 18. Dr.G Koeniger                                                            Germany
 19. Prof. Dr.Bengiamin Oldroyd                                    Australia
 20. Prof. Dr.Jun Nakamura                                             Japan
เลขานุการ      
 1. นางพิชยา  โชติวรรณกุล                                              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
รายละเอียดวารสาร