• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

สารวิจัยเพื่อชุมชน

ปีที่ : 1 | ฉบับที่ : 1 ประจำเดือน : มกราคม – เมษายน 2555

สารจากบรรณาธิการ

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีปรัชญาและนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดโครงการให้บริการแก่ชุมชน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านรูปแบบโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม หรือหลักสูตรหนึ่งชุมชน และยังมีโครงการหนึ่งชมรมหนึ่งชุมชน ที่เป็นโครงการของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ยังมีหลายโครงการที่ลงไปให้ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน โดยการสนับสนุนทุนจากหลายองค์กรในระดับชาติ ยิ่งกว่านั้นมหาวิทยาลัยยังได้จัดสรรทุนวิจัยให้แก่อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นจำนวนมากในแต่ละปี เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยได้ทำวิจัยเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศตลอดจนชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :