• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

สารวิจัยเพื่อชุมชน

ปีที่ : 1 | ฉบับที่ : 2 ประจำเดือน : พฤษภาคม – สิงหาคม 2555

สารจากบรรณาธิการ

         ในปีนี้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ยังเล็งเห็นความสำคัญในการวิจัยเพื่อชุมชนจึงได้จัดสรรทุนวิจัยเพื่อให้คณาจารย์ที่ได้รับทุน 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ในปี 2555 ได้ต่อยอดโจทย์วิจัยทางด้านชุมชนเพิ่มเติมหลังจากที่คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรได้ทำโครงการเสร็จเรียบร้อย โดยมุ่งหวังให้คณาจารย์นำผลการวิจัยจากแหล่งชุมชนเหล่านั้นมาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนเหล่านั้นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และได้จัดทำวารสารเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำเอาผลวิจัยที่เกิดจากนักวิจัยไปประยุกต์ใช้กับชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :