• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

สารวิจัยเพื่อชุมชน

ปีที่ : 1 | ฉบับที่ : 3 ประจำเดือน : กันยายน – ธันวาคม 2555

สารจากบรรณาธิการ

วารสารวิจัยเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 3 ได้นำเอาผลงานวิจัยที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการจัดสรรทุนในปี พ.ศ.2555 มาถอดเป็นชุดความรู้และทำการเรียบเรียงเนื้อหาและภาษาใหม่ให้อ่านและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำเอาผลวิจัยที่เกิดจากนักวิจัยไปประยุกต์ใช้กับชุมชนและสังคมนำไปสู่การพัฒนาของชุมชนและสังคมให้เกิดความเข็มแข็งและยั่งยืนในทุกมิติของการพัฒนา

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :