• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

สารวิจัยเพื่อชุมชน

ปีที่ : 3 | ฉบับที่ : 3 ประจำเดือน : กันยายน – ธันวาคม 2557

สารจากบรรณาธิการ

     ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีปรัชญาและนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น จึงมีโครงการหลายโครงการที่ลงไปให้ความรู้และเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยการสนับสนุนทุนจากหลายองค์กรในระดับชาติ ยิ่งกว่านั้นทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดสรรทุนให้อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นจำนวนมากในแต่ละปี เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยได้ทำวิจัยเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศตลอดจนชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :