• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการ

ปีที่ : 9 | ฉบับที่ : 0 ประจำเดือน : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารจากบรรณาธิการ

การจัดประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่  9  : การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน  2” และกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ  ในวันที่ 12-13 กันยายน  2556  ณ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยซึ่งกันและกัน  ซึ่งความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ  ที่ศึกษาวิจัยมีความจำเป็นต้องถ่ายทอดและนำมาเผยแพร่  เพื่อที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้  ประกอบด้วย  การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงของประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งหมดมีจำนวน  133  ผลงาน การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  จำนวน  66  ผลงาน   ภาคโปสเตอร์  จำนวน 67  ผลงาน  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์  นักวิจัย  และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รวมทั้งนักวิจัยจากทั่วประเทศ

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :