• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 04-3754-416 (1754)
 • English

วารสารสาระคาม

เกี่ยวกับวารสาร
(วารสารสาระคาม)

ที่ปรึกษา
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
บรรณาธิการ
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ ทายเรือคํา                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
กองบรรณาธิการ
 
 1. ศาสตราจารย ดร.ณรงค ปนนิ่ม                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. รองศาสตราจารย ดร.ประสาท เนืองเฉลิม                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 3. รองศาสตราจารยสิทธิพร ภิรมยรื่น                             มหาวิทยาลัยศิลปากร
 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม นาคอาย                        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค โฉมยา                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพจน พรหมสัตยพรต            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ                 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 9. อาจารย ดร.ชํานาญ ปาณาวงษ                                 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 10. อาจารย ดร.ทิพยสุดา จันทรแจมหลา                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 11. อาจารย ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 12. อาจารย ดร.นํ้าผึ้ง อินทะเนตร                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 13. อาจารย ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 14. อาจารย ดร.สิริศักดิ์ อาจวิชัย                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 15. อาจารย ดร.เสกสรรค ทองคําบรรจง                          มหาวิทยาลัยบูรพา
 16. Mr. Paul Alexander Dulfer                                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 17. นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง                                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เลขานุการ
 1. นางสาวพักตรวิไล จันทรลอย                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผูชวยเลขานุการ
 1. นางพิชยา โชติวรรณกุล                                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 2. นางจิรารัตน ภูสีฤทธิ์                                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
รายละเอียดวารสาร