• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการ

ปีที่ : 10 | ฉบับที่ : 0 ประจำเดือน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารจากบรรณาธิการ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ  ในวันที่ 11-12  กันยายน  2557  ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยซึ่งกันและกัน  ซึ่งความรู้และวิทยาการใหม่ๆ  ที่ศึกษาวิจัยมีความจำเป็นต้องถ่ายทอดและนำมาเผยแพร่  เพื่อที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

          การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้  ประกอบด้วย  การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงของประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งหมดมีจำนวน...132...ผลงาน การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  จำนวน....54....ผลงาน   ภาคโปสเตอร์  จำนวน ...78..... ผลงาน  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์  นักวิจัย  และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รวมทั้งนักวิจัยจากทั่วประเทศ

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :