• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

สารวิจัยเพื่อชุมชน

ปีที่ : 4 | ฉบับที่ : 3 ประจำเดือน : กันยายน - ธันวาคม 2558

สารจากบรรณาธิการ

        ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีปรัชญาและนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดโครงการให้บริการแก่ชุมชนและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม โดยผ่านรูปแบบโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้จัดทำสารวิจัยเพื่อชุมชน โดยจัดทำปีละ 3 ฉบับ โดบฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาตม 2558

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :