• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

วารสารฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการ

ปีที่ : 11 | ฉบับที่ : 0 ประจำเดือน : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารจากบรรณาธิการ

ในนามคณะกรรมการ การจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 11 ภายใต้งาน "สัปดาห์วิชาการ มมส. : From Local Wisdom to Global Recognition for the 150th Anniversary of Mahasarakham Province (จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลในโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม)" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป อันจะเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ก่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการวิจัยให้บรรลุตามปรัชญา พันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ ในวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2558 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยซึ่งกันและกัน ซึ่งความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่ศึกษาวิจัยมีความจำเป็นต้องถ่ายทอดและนำมาเผยแพร่ เพื่อที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :