• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • English

สารวิจัยเพื่อชุมชน

ปีที่ : 5 | ฉบับที่ : 3 ประจำเดือน : กันยายน - ธันวาคม 2559

สารจากบรรณาธิการ

          เรียนผู้อ่านสารวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคามตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีปรัชญาและ นโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดโครงการให้บริการแก่ชุมชนและอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม โดยผ่านรูปแบบโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีหลายโครงการที่ลงไปให้ความรู้และเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยการสนับสนุนทุนจากหลายองค์กรในระดับชาติ โดยจัดทำปีละ 3 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
เล่มอื่น ๆ
เกี่ยวกับวารสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
ค้นหาชื่อบทความ :                         ค้นหาชื่อนักวิจัย :