• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1754)
  • researchjournal.msu@gmail.com

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ : 36 | ฉบับที่ : 2 ประจำเดือน : มีนาคม - เมษายน 2560

เกี่ยวกับวารสาร
(วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

รายละเอียดวารสาร