วารสารการเมืองการปกครอง

วารสารศึกษาศาสตร์

วารสารการวัดผลการศึกษา

วารสารการบัญชีและการจัดการ

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา

Mahasarakham International Journal of Engineering Technology

วารสารมนุษย์กับสังคม

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ฯ

วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์

Asia Pacific Journal of Library and Information Science