• Division of Research Facilitation and Dissemination Mahasarakham University
  • 04-3754-416 (1754)
  • Thai

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

- มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะจัดทำวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน Community University Engagement Journal –CUE-J ในปี 2560 นี่ โดยจุดมุ่งหมายของวารสารคือเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเผยแพร่ราย 6 เดือน (ปีละ 2ฉบับ) สนใจสอบถามเพิ่มเติม 1754 คุณจิรารัตน์

ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งบทความตีพิมพ์ Online สำหรับวารสารสาระคาม
ขั้นตอนการพิจารณาบทความวารสารวิทยาศาสตร์

ประกาศวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์
    และการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561
  • การสมัครสมาชิกวารสาร
    .